Individueel Budget

Wat is het doel van het Individueel budget

Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer te zorgen dat hij goed inzetbaar en “fit for the job” blijft. Om het werknemers ook mogelijk te maken deze verantwoordelijk in te vullen is in de cao Bouw en Infra het individuele budget ingesteld. Dit bestaat uit de waarde van verlofdagen, de vakantietoeslag en het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget. Het individueel budget moet voor deze drie doelen worden gebruikt.

Wat heb ik aan het individueel budget?

Het antwoord is eenvoudig: investeren in je eigen duurzame inzetbaarheid. Ofwel zorgen dat je geestelijk en lichamelijk fit blijft, door te investeren in opleiding, kennis en levensstijl. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Met het duurzaam inzetbaarheidsbudget betaal je zelf voor zaken die bijdragen aan jouw duurzame inzetbaarheid. Dat kan door het opnemen van vrije dagen, een abonnement op de sportschool of een opleiding. Zo kan je gemotiveerd en gezond blijven deelnemen aan het arbeidsproces, en gezond je pensioenleeftijd halen.

Uit welke bronnen bestaat mijn individueel budget?

• De waarde van 10 roostervrije dagen (bouwplaats) of 5 roostervrije dagen (UTA)

• De waarde van 5 bovenwettelijke vakantiedagen

• De waarde van 3 kortverzuim-dagen

De waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, vrij opneembare roostervrije dagen en kortverzuimdagen maakt deel uit van het individueel budget. Op het moment dat deze dagen genoten worden, moet je - als je het inkomen op peil wilt houden – dit uit je individueel budget financieren.

Wat is de hoogte van mijn individueel budget?

Saldo Vakantietoeslag: 8 procent van je salaris.

Saldo Dagen: de geldwaarde van - 10 roostervrije vakantiedagen - 5 bovenwettelijke vakantiedagen - 3 kortverzuimdagen

Saldo Duurzame Inzetbaarheid : Voor bouwplaatswerknemers is dit 3,21% van het bruto loon, voor UTA-werknemers 1,56%.

Waar staat regeling Individueel budget in de cao?

Alle details vind je vanaf artikel 47a

Wanneer kan ik een keuze maken?

Je kunt op elk gewenst moment een verzoek om uitbetaling van jouw saldo's doen. Je kunt een je saldo's laten uitbetalen, bijvoorbeeld alleen je vakantietoeslag, maar ook alles ineens. Er moet wel saldo op het Tijdspaarfonds staan, je kunt niet 'rood staan'. Voor uitbetaling moet je een opnameformulier invullen. Dit kun je downloaden via de site van de vakbond. Op de sites van FNV, CNV en Het Zwarte Corps vind je verdere instructies. Je vakantietoeslag wordt in mei betaald vanuit het Tijdspaarfonds. Wil je je vakantiegeld niet in mei ontvangen, dan kun je deze betaling laten blokkeren.

Welke bestedingsdoelen zijn er?

Het Individueel budget kan op verschillende manieren worden besteed: als verlof, als geld of als een combinatie van deze twee. Volandis helpt je bij het maken van keuzes op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maat je kiest zelf. Het bedrag dat je wilt inzetten kan nooit hoger zijn dan wat je tot dat moment hebt opgebouwd.

Wanneer kan ik de uitbetaling van het Individueel budget verwachten?

Dat hangt ervan af wat je hebt afgesproken. Uitbetaling van het Individueel budget kan in verschillende periodes plaatsvinden (per maand, per jaar of nog anders). Bij uitbetaling worden de gebruikelijke loonheffingen ingehouden. Je kunt ervoor kiezen om het Individueel budget in zijn geheel of in delen te laten uitbetalen in de maand of maanden die jij hebt aangegeven. Bij de uitbetaling worden de gebruikelijke loonheffingen ingehouden. 

Wat zijn de voorwaarden voor het kopen van verlof uit mijn Individueel budget?

Als je verlof koopt uit je Individueel budget moet je met je werkgever afspreken wanneer dat verlof wordt opgenomen.

Het is mogelijk om verlof aan te kopen voor het volgende kalenderjaar. Dit is anders dan bij uitbetaling van het Individueel budget. Dat moet voor het einde van het kalenderjaar plaatsvinden.

Kan ik mijn studiekosten declareren in het Individueel budget?

Je kunt je Individueel budget inzetten om je duurzame inzetbaarheid te vergroten te verwezenlijken. Je kunt je Individueel budget gebruiken om een opleiding mee te betalen. Dat gaat dan om een opleiding die normaal niet door je werkgever zou worden vergoed

Onder welk belastingtarief valt mijn Individueel budget?

De belastingheffing hangt af van de keuze die je in het Individueel budget maakt. Gebruik je je Individueel budget als aanvullend inkomen, dan vindt er gewone loonheffing plaats. Koop je verlofuren, dan wordt er geen loonheffing ingehouden. Gebruik je je Individueel budget voor een opleiding dan is er ook geen loonheffing over dit bedrag verschuldigd omdat je op deze manier je positie op de arbeidsmarkt verbetert.

Wat zijn de gevolgen van het Individueel budget voor de sociale verzekeringen en mijn pensioen?

Over het uit te betalen deel van het keuzebudget worden loonheffing en sociale premies ingehouden. Het Individueel budget maakt onderdeel uit van het inkomen en kan de zogenaamde grondslag voor uitkeringen van sociale verzekeringen en toeslagen uit de Wet op de Inkomstenbelasting en overige subsidieregelingen beïnvloeden. Anders gezegd: hoe meer geld je ontvangt, hoe meer inkomstenbelasting je moet betalen.

Met uitzondering van de vakantietoeslag zijn de regelingen die zijn opgegaan in het Individueel budget, niet pensioengevend.

Hoe kan ik de hoogte van mijn tegoed zien?

Je ontvangt 4 keer per jaar een overzicht met daarop de verschillende saldi. Daarnaast kun je de hoogte van je saldi vinden onder mijn TSF op de website van TSF.

Hoe weet ik hoeveel dagen ik nog heb om mijn keuze te maken?

Je kunt op elk moment ervoor kiezen je geld te laten uitbetalen. Hiervoor moet je een formulier downloaden van de website van FNV, CNV vakgnoten of Het Zwarte Corps.

Kan ik in januari alvast het budget van de eerste 3 maanden inzetten?

Nee dat kan niet. Je kan alleen maar zoveel van het Individueel budget gebruiken als je hebt opgebouwd. In januari heb je nog maar een maand opgebouwd.

Kan ik ook salaris gebruiken worden om het Individueel budget aan te vullen?

Nee, dat kan niet. Je Individueel budget bestaat uit 3 vaste onderdelen: vakantietoeslag, verlofdagen en een percentage van je salaris.  

Hoe lang heb ik om keuzes te maken?

Je kunt zo vaak kiezen als je wilt.

Kan ik een eerder gemaakte keuze terugdraaien?

Je kunt elke dag opnieuw kiezen. 

Kan ik zonder toestemming van de werkgever verlof kopen en wordt dit verlof dan ook verleend?

Je mag met je Individueel budget altijd verlof kopen. Vanwege de voortgang binnen de organisatie moet je met je werkgever overleggen of de dagen waarop jij je verlof had willen opnemen wel uitkomen. Dat is niet anders dan met het opnemen van gewone vrije dagen.

Is er een maximaal aantal verlofdagen dat gekocht mag worden?

Je mag per kalenderjaar maximaal 18 dagen uren uit je Individueel budget gebruiken voor extra verlof.

Wat kost een verlofuur?

Dat is het salaris per uur op de geldende peildatum. Het staat vermeld op je keuzeformulier maar je kunt het ook opvragen bij jouw P&O-adviseur.

Kan ik verlof kopen vanuit het Individueel budget zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn pensioen?

De keuzes die je maakt bij het gebruik van het Individueel budget kunnen effect hebben op onder andere pensioenopbouw, uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetgeving, loonheffingen, inkomstenbelasting en eventuele inkomensgerelateerde toeslagen.

Kan ik verlof bijkopen als ik niet genoeg bestedingsruimte in het Individueel budget heb?

Nee, je saldo is bepalend voor het aantal uren dat je kunt bijkopen.

Kan een eerder gekocht verlof in het Individueel budget worden terugverkocht aan de werkgever?

Nee. Binnen het Individueel budget kun je geen verlofuren verkopen. Het is dus verstandig eerst te overleggen of je jouw verlofuren kunt opnemen en dan pas de uren te kopen.

Kunnen gespaarde verlofdagen uit het Individueel budget worden meegenomen naar het volgende jaar?

Je kunt verlofdagen die je dit jaar hebt gekocht meenemen naar volgend jaar. Als je je wilt laten uitbetalen dan moet dit voor het einde van het jaar gebeuren.

Kun je de oude vakantiegeldregeling in stand houden?

Nee. Het vakantiegeld is opgenomen in het Individueel budget. Het wordt uitgekeerd in mei, tenzij jij dit op een later moment wilt ontvangen.

Hoe moet er worden omgegaan met verplichte verlofdagen?

Deze moeten worden afgeschreven van de verlofkaart, mogen nooit worden verkocht en kunnen niet in het Individueel budget worden opgenomen.

Blijven de leeftijdsdagen gehandhaafd?

De invoering van het Individueel budget heeft geen gevolgen voor de leeftijdsdagen. Vanaf je 57e heb je recht op extra roostervrije dagen. 

Verdwijnt het bijzonder verlof uit de cao?

Nee. Je hebt nog altijd recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris in de volgende gevallen:

  • bij ondertrouw, of bij het passeren van een notariële samenlevingsovereenkomst: een dag;
  • bij huwelijk of bij partnerregistratie: drie dagen;
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten: ten hoogste vier dagen;
  • in verband met de adoptie van een kind
  • in andere bijzondere gevallen

Kan mijn werkgever mij verplichten het individueel budget te gebruiken voor de doelen die daarvoor zijn aangewezen?

Ja. Art. 61 van de cao Bouw & Infra geeft aan dat de werknemer kan worden verplicht het individueel budget op te nemen voor investeringen in duurzame inzetbaarheid. Het begrip 'individueel budget' is uitgewerkt in art. 47a cao Bouw & Infra en geeft hiervoor een aanvullende onderbouwing.

Volgens art. 47a is het individueel budget: 

1) samengesteld uit bijdragen voor (i) duurzame inzetbaarheid, (ii) een aantal (vakantie)dagen en (iii) 8% vakantietoeslag; 

2) vrij besteedbaar; maar 

3) bedoeld voor dagen/vakantietoeslag en duurzame inzetbaarheid.

Mag ik mijn individueel budget besteden aan andere dingen, bijvoorbeeld een nieuwe televisie?

Het Individuele Budget is vrij opneembaar. Je kunt dus wel een nieuwe tv aanschaffen met het Individueel Budget, maar op het moment dat je zou moeten investeren in een vervolgopleiding om een volgende functie uit te kunnen oefenen, mag je werkgever je aanspreken op de doelen die de Bouw & Infra cao toeschrijft aan het Individuele Budget. Die doelen zijn: financiering verlofdagen, vakantietoeslag en duurzame inzetbaarheid.

Wat gebeurt er als ik onvoldoende van het duurzame inzetbaarheidsbudget over heb om te kunnen investeren in bijvoorbeeld een vervolgopleiding voor een volgende functie?

Het duurzame inzetbaarheidbudget bestaat uit geld afkomstig uit levensloopbijdrage, afbouw seniorendagen etc. Als het duurzame inzetbaarheidsbudget in geld niet toereikend is, dan mag je werkgever van jou verwachten dat je  hiervoor het overige deel van het individuele budget (afkomstig van en bestemd voor vakantiedagen/toeslag) gebruikt.

Wat kan mijn werkgever doen als mijn individueel budget op is op het moment dat ik een opleiding moet volgen?

De werkgever kan je volgens art 61 van de cao Bouw en Infra verplichten het gehele Individuele Budget aan te spreken om het advies vanuit Volandes, onafhankelijk instituut voor duurzame inzetbaarheid, op te volgen. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer. De werkgever kan hierop goed sturen door het onderwerp duurzame inzetbaarheid, het volgen van opleidingen, gezondheid en de adviezen van Volandis bij elk functionerings- en beoordelingsgesprek aan de orde te stellen en dit ook goed vast te leggen in het verslag van dit gesprek.